DNI WOLNE Z PULI DYREKTORA NA ROK SZKOLNY 2020/21

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNO-WYCHOWACZYCH
w SZKOLE PODSTAWOWEJ

W WOJCIESZKOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

1.     2 listopada 2020 roku

2.     25,26,27 maja 2021 roku (egzaminy klasy 8)

3.     4 czerwca 2021 roku (piątek po Bożym Ciele)

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Wojcieszkowie

Mirosława Renata Swędra

Dzień Chłopaka 2020/2021

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Krzepicach - Aktualności

                                                            Samorząd Uczniowski

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

ANEKS DO REGULAMINU STOŁÓWKI SZKOLNEJ

w ZESPOLE SZKÓŁ w WOJCIESZKOWIE

w związku z wystąpieniem stanu pandemii wirusa Covid-19

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) - § 13c.

W regulaminie wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. Prawo do korzystania ze stołówki mają tylko zdrowi uczniowie i pracownicy obecni
  w szkole/pracy.
 2. W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania ze stołówki,
  nie stosuje się obiadów na „wynos”. Niedopuszczalne jest pobieranie posiłków
  w pojemniki przez osoby trzecie np. rodziców nieobecnego ucznia.
 3. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą uczniowie i pracownicy szkoły
  nie mają prawa korzystać ze stołówki szkolnej.
 4. Rezygnację z posiłków z przyczyn losowych np. choroba, należy zgłosić najpóźniej do godziny 8.30 danego dnia.
 5. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod numer 25 755 41 18 (intendent).
 6. Brak zgłoszenia rezygnacji skutkuje brakiem zwrotu kosztu za posiłek.
 7. Rezygnację z posiłku z powodów zaplanowanych np. wycieczka zgłaszamy w dniu poprzedzającym planowaną nieobecność.
 8. W czasie trwania pandemii wprowadza się możliwość regulowania wpłat za posiłki na konto stołówki szkolnej 31 9206 0009 5500 3346 2000 0030  
 9. Wysokość opłaty na każdy kolejny miesiąc będzie dostępna na stronie szkoły
  w zakładce „stołówka”.
 10. Dokonując przelewu w tytule należy podać: Imię i nazwisko dziecka, klasę, opłata za np. październik, zupy lub II danie
 11. W przypadku zwrotów przed wpłatą na konto należy ustalić telefonicznie z p. intendent wysokość, jaką należy wpisać w kolejnym przelewie.
 12.  Na czas obowiązywania pandemii wprowadza się „Procedury bezpiecznego korzystania ze stołówki”

                                                                                      Aneks obowiązuje od 28.09.2020 roku

                                                                     Opracowała Dyrektor Zespołu Szkół w Wojcieszkowie

                                                                                                  Mirosława Swędra

    

 

                Procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki

 

 1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania posiłków w stołówce odpowiedzialni są nauczyciele.
 2. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie
  z ustalonym harmonogramem.
 3. Uczniowie spożywają posiłki w małych grupach.
 4. Podczas przychodzenia do jadalni grupy nie powinny się mijać.
 5. Nauczyciel może wyjść z uczniami do stołówki dopiero po upewnieniu się, że:

             1)      pracownik obsługi wykonał zabiegi higieniczno-sanitarne polegające na dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł,

             2)      pomieszczenie zostało wywietrzone.

 1. Przed wyjściem do stołówki nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by uczniowie dokładnie umyli ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk.
 2. Uczniowie powinni wchodzić do stołówki jeden za drugim, w bezpiecznej odległości
  i bez pośpiechu zajmować wyznaczone miejsca przy stołach.
 3. Po posiłek uczniowie podchodzą „gęsiego”, bez tłoczenia się przy stanowisku wydawania posiłków, najlepiej w odległości 1,5 m.
 4. Porządku w stołówce pilnuje nauczyciel pełniący dyżur.
 5. Posiłki uczniom wydaje jedna osoba zaopatrzona w jednorazowe rękawiczki
  i maseczkę.
 6. Posiłki podawane są uczniom na talerzach umytych w temperaturze min. 600C
  z dodatkiem detergentu lub wyparzane.
 7. Po spożyciu posiłku przez uczniów nauczyciel informuje pracownika obsługi o wyjściu grupy ze stołówki.
 8. Pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł, przygotowując stołówkę na wejście kolejnej grupy.

OD PONIEDZIAŁKU SKRÓCONE PRZERWY

Drodzy Rodzice!

Informuję, iż od poniedziałku tj. 14 września 2020 roku ulegną skróceniu niektóre przerwy międzylekcyjne. W związku z tym zajęcia odbywać się będą w następujących godzinach:

1.8.00 - 8.45

2.8.50 - 9.35

3.9.40 - 10.25

4.10.40 - 11.25

5.11.40 - 12.25

6.12.40 - 13.25

7.13.30 - 14.15

8.14.20 - 15.05