ZAPYTANIE OFERTOWE 2019-2020

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa w Wojcieszkowie

ul. Parkowa 1

21-411 Wojcieszków
25 755 41 05

Wojcieszków, 03.10.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę pelletu drzewnego wraz z rozładunkiem

Przedmiotem zapytania jest dostawa pelletu drzewnego wraz z rozładunkiem
w terminie od 01.11. 2019 r. do 31.12.2020 r.
do Szkoły Podstawowej w Wojcieszkowie, ul. Parkowa 1, 21-411 Wojcieszków

USZCZEGÓLNIENIE DOT. PRZEDMIOTU OFERTY

Przedmiot

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis realizacji zamówienia

Pellet drzewny

Oczekiwane parametry pelletu (potwierdzone świadectwem lub certyfikatem w języku polskim):

 1. wartość opałowa:  17 - 19 MJ/kg
 2. Wilgotność nie większa niż 10%
 3. Zawartość popiołu do 1,0%
 4. Zawartość siarki nie większa niż 0,08%
 5. Gęstość 1 – 1,4kg/dm3
 6. Długość  10-25 mm
 7. Średnica 6 mm
  Jedynym paliwem przeznaczonym do spalania w PW  jest pellet prasowany z trocin: sosnowych, bukowych lub dębowych,

Roczne zużycie pelletu
– ok. 120 ton

 1. Dostawy  pelletu sukcesywnie
  na podstawie złożonych zamówień zgodnie z bieżącymi  potrzebami.
 2. Wykonawcy na własny koszt dostarczy przedmiot danego zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie 3 dni
 3. od daty złożenia zamówienia.
 4. Zamawiający nie przewiduje wzrostu ceny jednostkowej brutto
   w trakcie trwania zamówienia.
 5. Termin realizacji zamówienia
  od dnia podpisania umowy tj. 01.11.2019r.owy

Oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres wykonawcy,
 • opis oferowanego przedmiotu,
 • wartość brutto produktu z uwzględnieniem dostawy.

Wzór zamówienia w załączeniu

Ofertę (zgodną ze wzorem „Oferta cenowa”) proszę przedłożyć osobiście/listownie
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „dostawa pelletu drzewnego wraz z rozładunkiem
do Szkoły Podstawowej w Wojcieszkowie”, lub e – mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa w Wojcieszkowie, ul. Parkowa 1,
21-411 Wojcieszków

Termin składania ofert upływa w dniu 17 października 2019r. do godz. 15.00.

Szczegółowe
 informacje:

Osoba do kontaktu: Mirosława Swędra /25/ 755 41 05

*Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. z 2019 r.,
   poz. 1843) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa

   ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

*Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena – 100 %.

*O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi zwycięskiego oferenta, w formie telefonicznej
   do 18 października 2019 r..

*Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana do realizacji.

 

                                                                                         miejscowość, data

 

 

Oferta cenowa

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

  Nazwa Oferenta

  (adres, dane kontaktowe)

 

                                                                  Szkoła Podstawowa
                                                                                        w Wojcieszkowie

                                                                                        ul. Parkowa 1

                                                                                       21-411 Wojcieszków

 

 

    Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy pelletu drzewnego wraz
 z rozładunkiem w terminie 01.11.2019 r. – 31.12.2020 r. do Szkoły Podstawowej
 w Wojcieszkowie, ul. Parkowa 1, 21-411 Wojcieszków - do zbiornika magazynowego
 Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Wojcieszkowie

 1) ………….………………………… zł brutto/tona.

 

 

 

 Przyjmuję do realizacji warunki przedstawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych  
  zastrzeżeń.

- Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP……………………………

 

 

 

 

                                                           ……………………………………………

                                                             Podpis osoby upoważnionej